www.NSOZ.sk
(zdroj)


6127 Spoločenstvo vlastníkov
6128
§ 106
(1)  Spoločenstvo je právnická osoba založená podľa tohto zákona za účelom zabezpečenia výkonu správy domu a pozemku. Spoločenstvo je oprávnené nadobúdať práva a brať na seba povinnosti.
6132 (2)  Členstvo v spoločenstve je neoddeliteľne spojené s vlastníctvom bytu alebo nebytového priestoru. Za splatné dlhy spoločenstva, ktoré existovali ku dňu zániku členstva v spoločenstve, ručí jeho člen v pomere podľa veľkosti svojho podielu na spoločných častiach domu.
6136
má názor:  

§ 107
(1)   Spoločenstvo sú povinní založiť vlastníci v domoch rozdelených na byty a nebytové priestory, v ktorých sa nachádza minimálne päť bytov alebo nebytových priestorov vo vlastníctve aspoň troch rôznych vlastníkov.
6140
6141
6142
6143 (2)   Vznik spoločenstva podľa odseku 1 sa zapíše do verejného zoznamu, bez tohto zápisu nie je možné previesť vlastnícke právo k bytom a nebytovým priestorom v dome. To neplatí pri nadobudnutí vlastníckeho práva k bytom a nebytovým priestorom prvým vlastníkom.