www.NSOZ.sk
(zdroj)


6133 priestoru. Za splatné dlhy spoločenstva, ktoré existovali ku dňu zániku členstva v spoločenstve, ručí jeho člen v pomere podľa veľkosti svojho podielu na spoločných častiach domu.
6136
§ 107
(1)   Spoločenstvo sú povinní založiť vlastníci v domoch rozdelených na byty a nebytové priestory, v ktorých sa nachádza minimálne päť bytov alebo nebytových priestorov vo vlastníctve aspoň troch rôznych vlastníkov.
6140
6141
6142
má názor:  

6143 (2)   Vznik spoločenstva podľa odseku 1 sa zapíše do verejného zoznamu, bez tohto zápisu nie je možné previesť vlastnícke právo k bytom a nebytovým priestorom v dome. To neplatí pri nadobudnutí vlastníckeho práva k bytom a nebytovým priestorom prvým vlastníkom.
6146 (3)   V dome, ktorý nespĺňa podmienky v odseku 1 možno založiť spoločenstvo len so súhlasom všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov.
6148
6149
§ 108
Založenie spoločenstva
6151 (1)  Spoločenstvo sa založí schválením stanov. Ak spoločenstvo nebolo založené vyhlásením