www.NSOZ.sk
(zdroj)


607 (2) Právnickými osobami sú najmä:
608a) združenie osôb,
609b) účelové združenia majetku,
610c) iné osoby, o ktorých to ustanovuje zákon.
611 (3) Štát a jednotky územnej samosprávy v súkromnoprávnych vzťahoch vystupujú ako právnická osoba.
613
614
§ 65
616
má názor:  

Spôsobilosť na práva a povinnosti
618 Právnické osoby sú od svojho vzniku až po zánik spôsobilé na všetky práva a povinnosti, okrem tých, ktorých nevyhnutnou podmienkou sú prirodzené vlastnosti človeka, ibaže zákon ustanoví inak.
621
622
§ 66
624
Majetková samostatnosť právnickej osoby