www.NSOZ.sk
(zdroj)


6158 vhodnom mieste,
6159c)   určenie orgánov a ich právomoc, počet členov volených orgánov a ich funkčné obdobie, ako i spôsob zvolania, konania a uznášania,
6161d)   určenie prvého štatutárneho orgánu a údaje o jeho členoch v rozsahu potrebnom na zápis do registra spoločenstiev,
6163e)   pravidlá pre výkon a spôsob správy domu a pozemku a užívania spoločných častí domu,
6164f)   úpravu práv a povinností vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome,
6165g)   úpravu majetkových pomerov spoločenstva vrátane pravidiel pre tvorbu rozpočtu spoločenstva,
6167
má názor:  

h)   spôsob a výšku príspevkov do fondu, ako aj služieb, ktoré platia jednotliví vlastníci bytov a nebytových priestorov,
6169i)   spôsob a oprávnenie hospodárenia s prostriedkami fondu.
6170 (3)  V prípade, ak spoločenstvo vlastníkov nemá schválené stanovy z iných dôvodov, spravujú sa vnútorné pomery spoločenstva ustanoveniami tohto zákona a primerane aj vykonávacím predpisom.
6173 Vznik spoločenstva
6174
6175
6176