www.NSOZ.sk
(zdroj)


6172 predpisom.
6173 Vznik spoločenstva
6174
6175
6176
6177
§ 109
Spoločenstvo vzniká dňom zápisu do verejného registra zriadeného podľa osobitného predpisu (ďalej len „register spoločenstiev“2), vedenom obvodným úradom v sídle kraja (ďalej len „správny orgán") príslušným podľa sídla spoločenstva.
6181
má názor:  

§ 110
Vznik spoločenstva
6183 Spoločenstvo vzniká dňom zápisu do registra spoločenstiev.
6184
§ 111
(1)  Návrh na zápis do registra spoločenstiev je povinný podať vlastník domu, osoba zodpovedná za správu domu alebo splnomocnený zástupca vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome najneskôr do jedného mesiaca po splnení podmienok založenia spoločenstva uvedených v tomto zákone; pravosť podpisu navrhovateľa musí byť úradne osvedčená. Súčasťou návrhu na zápis do registra spoločenstiev sú:
6190a)   stanovy alebo iná listina podľa tohto zákona, v ktorej sú stanovy obsiahnuté, alebo