www.NSOZ.sk
(zdroj)


6206 o zapísaných subjektoch. V prípade prijatia českej koncepcie by teda bolo potrebné tento zákon podstatne novelizovať, aby boli jednotlivé osobitné evidencie zrušené a nahradené len jedným registrom právnických osôb, ktoré by viedli registrové súdy a nie správne orgány, ako je tomu v súčasnosti.
6209 Ak sa vyššie uvedená koncepcia nepresadí, ust. § 110 o vzniku spoločenstva by mohla byť zachovajúc súčasný nevyhovujúci stav v nasledovnom znení „Spoločenstvo vzniká dňom zápisu do registra spoločenstiev vedenom obvodným úradom v sídle kraja (ďalej len „správny orgán") príslušným podľa sídla spoločenstva (ďalej len „register").“
6213
6214
6215
má názor:  

6216c)   výpis z listu vlastníctva alebo údaje potrebné na zabezpečenie tohto výpisu; v takom prípade si tento výpis zabezpečí správny orgán,
6218d)   listinu preukazujúcu ukončenie zmluvy o výkone správy alebo inej obdobnej zmluvy so správcom zapísaným v zozname správcov aj s dokladom o jej doručení správcovi, ak ide o zmenu formy výkonu správy,
6221e)   potvrdenie o úhrade správneho poplatku za návrh.
6222 (2)  Konanie o registrácii sa začne dňom, kedy je správnemu orgánu doručený návrh na zápis do registra spoločenstiev. Prekážkou konania o registrácii spoločenstva nie je plynutie výpovednej lehoty pri skončení platnosti zmluvy o výkone správy alebo inej obdobnej