www.NSOZ.sk
(zdroj)


613
614
§ 65
616
Spôsobilosť na práva a povinnosti
618 Právnické osoby sú od svojho vzniku až po zánik spôsobilé na všetky práva a povinnosti, okrem tých, ktorých nevyhnutnou podmienkou sú prirodzené vlastnosti človeka, ibaže zákon ustanoví inak.
621
622
má názor:  

§ 66
624
Majetková samostatnosť právnickej osoby
626 (1)  Právnická osoba zodpovedá za záväzky celým svojim majetkom. Zákon ustanoví, ktoré osoby a v akom rozsahu ručia z dôvodu svojej časti na právnickej osobe za jej záväzky.
628 (2)  Po zániku právnickej osoby ručia osoby, ktoré získali podiel na likvidačnom zostatku za záväzky spoločnosti do výšky svojho podielu na likvidačnom zostatku (3)  Ak veriteľ právnickej osoby nemôže dosiahnuť uspokojenie svojho nároku z jej majetku a osoba, ktorá prevzala povinnosť splatiť vklad do majetku právnickej osoby tento ešte