www.NSOZ.sk
(zdroj)


6216c)   výpis z listu vlastníctva alebo údaje potrebné na zabezpečenie tohto výpisu; v takom prípade si tento výpis zabezpečí správny orgán,
6218d)   listinu preukazujúcu ukončenie zmluvy o výkone správy alebo inej obdobnej zmluvy so správcom zapísaným v zozname správcov aj s dokladom o jej doručení správcovi, ak ide o zmenu formy výkonu správy,
6221e)   potvrdenie o úhrade správneho poplatku za návrh.
6222 (2)  Konanie o registrácii sa začne dňom, kedy je správnemu orgánu doručený návrh na zápis do registra spoločenstiev. Prekážkou konania o registrácii spoločenstva nie je plynutie výpovednej lehoty pri skončení platnosti zmluvy o výkone správy alebo inej obdobnej
má názor:  

zmluvy so správcom zapísaným v zozname správcov.
6226 (3)  Ak návrh na zápis do registra spoločenstiev neobsahuje náležitosti podľa odseku 1, správny orgán pomôže navrhovateľovi nedostatky návrhu odstrániť, prípadne ho vyzve, aby ich v určenej lehote odstránil; súčasne ho poučí, že inak konanie zastaví.
6229 (4)  Správny orgán vykoná zápis do registra spoločenstiev do 15 dní od splnenia všetkých náležitostí návrhu podľa odseku 1, alebo, ak ide o zmenu formy správy, nasledujúci deň po skončení platnosti zmluvy o výkone správy alebo inej obdobnej zmluvy. Správny orgán do troch dní po zápise do registra spoločenstiev zašle spoločenstvu rozhodnutie o vykonaní zápisu s uvedením dňa registrácie a oznámením o pridelení identifikačného čísla.
6234 (5)  Zapisované údaje o spoločenstve a ich zmeny oznámi správny orgán Štatistického úradu