www.NSOZ.sk
(zdroj)


6225 zmluvy so správcom zapísaným v zozname správcov.
6226 (3)  Ak návrh na zápis do registra spoločenstiev neobsahuje náležitosti podľa odseku 1, správny orgán pomôže navrhovateľovi nedostatky návrhu odstrániť, prípadne ho vyzve, aby ich v určenej lehote odstránil; súčasne ho poučí, že inak konanie zastaví.
6229 (4)  Správny orgán vykoná zápis do registra spoločenstiev do 15 dní od splnenia všetkých náležitostí návrhu podľa odseku 1, alebo, ak ide o zmenu formy správy, nasledujúci deň po skončení platnosti zmluvy o výkone správy alebo inej obdobnej zmluvy. Správny orgán do troch dní po zápise do registra spoločenstiev zašle spoločenstvu rozhodnutie o vykonaní zápisu s uvedením dňa registrácie a oznámením o pridelení identifikačného čísla.
6234
má názor:  

(5)  Zapisované údaje o spoločenstve a ich zmeny oznámi správny orgán Štatistického úradu Slovenskej republiky v súlade s osobitným predpisom.
6236 (6)  Do registra spoločenstiev sa zapisuje:
6237a)   názov a sídlo spoločenstva,
6238b)   identifikačné číslo,
6239c)   orgány spoločenstva,
6240d)   meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu štatutárneho orgánu a všetkých jeho členov, vrátane spôsobu jeho konania v prípade kolektívneho štatutárneho orgánu,
6242e)   označenie správcu, ktorý vykonáva správu spoločenstva na základe zmluvy alebo rozhodnutia súdu, ako aj dobu trvania tejto správy, ak je určená,