www.NSOZ.sk
(zdroj)


6227 orgán pomôže navrhovateľovi nedostatky návrhu odstrániť, prípadne ho vyzve, aby ich v určenej lehote odstránil; súčasne ho poučí, že inak konanie zastaví.
6229 (4)  Správny orgán vykoná zápis do registra spoločenstiev do 15 dní od splnenia všetkých náležitostí návrhu podľa odseku 1, alebo, ak ide o zmenu formy správy, nasledujúci deň po skončení platnosti zmluvy o výkone správy alebo inej obdobnej zmluvy. Správny orgán do troch dní po zápise do registra spoločenstiev zašle spoločenstvu rozhodnutie o vykonaní zápisu s uvedením dňa registrácie a oznámením o pridelení identifikačného čísla.
6234 (5)  Zapisované údaje o spoločenstve a ich zmeny oznámi správny orgán Štatistického úradu Slovenskej republiky v súlade s osobitným predpisom.
6236
má názor:  

(6)  Do registra spoločenstiev sa zapisuje:
6237a)   názov a sídlo spoločenstva,
6238b)   identifikačné číslo,
6239c)   orgány spoločenstva,
6240d)   meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu štatutárneho orgánu a všetkých jeho členov, vrátane spôsobu jeho konania v prípade kolektívneho štatutárneho orgánu,
6242e)   označenie správcu, ktorý vykonáva správu spoločenstva na základe zmluvy alebo rozhodnutia súdu, ako aj dobu trvania tejto správy, ak je určená,
6244f)   ďalšie právne významné skutočnosti, ktoré majú vplyv na vznik, zmenu, zánik alebo obmedzenie práv a povinnosti spoločenstva či jeho orgánov.