www.NSOZ.sk
(zdroj)


6233 zápisu s uvedením dňa registrácie a oznámením o pridelení identifikačného čísla.
6234 (5)  Zapisované údaje o spoločenstve a ich zmeny oznámi správny orgán Štatistického úradu Slovenskej republiky v súlade s osobitným predpisom.
6236 (6)  Do registra spoločenstiev sa zapisuje:
6237a)   názov a sídlo spoločenstva,
6238b)   identifikačné číslo,
6239c)   orgány spoločenstva,
6240d)   meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu štatutárneho orgánu a všetkých jeho členov, vrátane spôsobu jeho konania v prípade kolektívneho štatutárneho orgánu,
6242
má názor:  

e)   označenie správcu, ktorý vykonáva správu spoločenstva na základe zmluvy alebo rozhodnutia súdu, ako aj dobu trvania tejto správy, ak je určená,
6244f)   ďalšie právne významné skutočnosti, ktoré majú vplyv na vznik, zmenu, zánik alebo obmedzenie práv a povinnosti spoločenstva či jeho orgánov.
6246 (7)  Do registra spoločenstiev sa zapisuje aj zmena alebo zánik zapisovaných skutočností.
6247 Štatutárny orgán spoločenstva je povinný podať príslušnému správnemu orgánu návrh na zápis zmeny zapisovaných skutočností do 15 dní odo dňa, keď zmeny nastali. K návrhu sa
6250
6251