www.NSOZ.sk
(zdroj)


6245 obmedzenie práv a povinnosti spoločenstva či jeho orgánov.
6246 (7)  Do registra spoločenstiev sa zapisuje aj zmena alebo zánik zapisovaných skutočností.
6247 Štatutárny orgán spoločenstva je povinný podať príslušnému správnemu orgánu návrh na zápis zmeny zapisovaných skutočností do 15 dní odo dňa, keď zmeny nastali. K návrhu sa
6250
6251
6252 musí priložiť listina alebo iný dokument, z ktorého vyplýva navrhovaná zmena alebo zápis zapisovaných skutočností. Ustanovenia odseku 1 a 4 sa použijú primerane.
6254
má názor:  

(8)  Náležitosti zapísané v registri spoločenstiev sú účinné voči každému odo dňa vykonania zápisu do tohto registra; to neplatí, ak sa preukáže, že tretia osoba o nesprávnosti týchto údajov vedela už pred ich zápisom. Údaje zapísané v registri spoločenstiev sa považujú za úplné a zodpovedajúce skutočnosti, pokiaľ sa nepreukáže opak. Proti tomu, kto by sa v dobrej viere spoliehal na údaje v registri spoločenstiev, nemôže iná osoba namietať, že tieto údaje nie sú úplné alebo nezodpovedajú skutočnosti.
6260 (9)  Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.
6261
§ 112
(1)  Spoločenstvo môže nadobúdať majetok a nakladať s ním iba na účely výkonu správy domu a pozemku. Spoločenstvo nemôže vlastniť byty a nebytové priestory v dome, ktorý