www.NSOZ.sk
(zdroj)


6251
6252 musí priložiť listina alebo iný dokument, z ktorého vyplýva navrhovaná zmena alebo zápis zapisovaných skutočností. Ustanovenia odseku 1 a 4 sa použijú primerane.
6254 (8)  Náležitosti zapísané v registri spoločenstiev sú účinné voči každému odo dňa vykonania zápisu do tohto registra; to neplatí, ak sa preukáže, že tretia osoba o nesprávnosti týchto údajov vedela už pred ich zápisom. Údaje zapísané v registri spoločenstiev sa považujú za úplné a zodpovedajúce skutočnosti, pokiaľ sa nepreukáže opak. Proti tomu, kto by sa v dobrej viere spoliehal na údaje v registri spoločenstiev, nemôže iná osoba namietať, že tieto údaje nie sú úplné alebo nezodpovedajú skutočnosti.
6260
má názor:  

(9)  Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.
6261
§ 112
(1)  Spoločenstvo môže nadobúdať majetok a nakladať s ním iba na účely výkonu správy domu a pozemku. Spoločenstvo nemôže vlastniť byty a nebytové priestory v dome, ktorý spravuje.
6265 (2)  Finančné prostriedky vybrané od vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome v súvislosti so správou domu alebo získané vlastnou činnosťou spoločenstva sa stávajú majetkom spoločenstva.
6268
§ 113
(1)   Spoločenstvo koná v právnych vzťahoch s vlastníkmi bytov a nebytových priestorov