www.NSOZ.sk
(zdroj)


6256 údajov vedela už pred ich zápisom. Údaje zapísané v registri spoločenstiev sa považujú za úplné a zodpovedajúce skutočnosti, pokiaľ sa nepreukáže opak. Proti tomu, kto by sa v dobrej viere spoliehal na údaje v registri spoločenstiev, nemôže iná osoba namietať, že tieto údaje nie sú úplné alebo nezodpovedajú skutočnosti.
6260 (9)  Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.
6261
§ 112
(1)  Spoločenstvo môže nadobúdať majetok a nakladať s ním iba na účely výkonu správy domu a pozemku. Spoločenstvo nemôže vlastniť byty a nebytové priestory v dome, ktorý spravuje.
6265
má názor:  

(2)  Finančné prostriedky vybrané od vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome v súvislosti so správou domu alebo získané vlastnou činnosťou spoločenstva sa stávajú majetkom spoločenstva.
6268
§ 113
(1)   Spoločenstvo koná v právnych vzťahoch s vlastníkmi bytov a nebytových priestorov i tretími osobami samostatne, v rozsahu svojej činnosti a vymedzeného účelu podľa tohto zákona. Spoločenstvo tiež vo vlastnom mene koná vo veciach správy domu a pozemku pred súdom a inými orgánmi.
6273 (2)   K právnym úkonom, ktorými spoločenstvo zabezpečuje dlh inej osoby, alebo tento dlh preberá, sa neprihliada; to neplatí ak ide o dlh pôvodného vlastníka domu súvisiaci s jeho