www.NSOZ.sk
(zdroj)


6272 pred súdom a inými orgánmi.
6273 (2)   K právnym úkonom, ktorými spoločenstvo zabezpečuje dlh inej osoby, alebo tento dlh preberá, sa neprihliada; to neplatí ak ide o dlh pôvodného vlastníka domu súvisiaci s jeho správou či výstavbou.
6276 (3)   Ak vlastníkom bytov a nebytových priestorov vznikli práva zo zodpovednosti za vady týkajúce sa spoločných častí domu, je spoločenstvo oprávnené zastupovať vlastníkov pri uplatňovaní týchto práv.
6279
§ 114
6281
má názor:  

6282
6283 (1)  Spoločenstvo nemôže podnikať, ani sa priamo či nepriamo zúčastňovať na podnikaní iných osôb, alebo byť ich spoločníkom alebo členom, s výnimkami ustanovenými v odseku 2.
6285 (2)  Spoločenstvo sa môže združovať s iným spoločenstvom k spolupráci pri napĺňaní svojho účelu alebo sa môže stať členom právnickej osoby združujúcej spoločenstvá vlastníkov, samotných vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo inak pôsobiacej v oblasti bývania. V takom prípade sa spoločenstvo nemôže zaviazať k inej majetkovej účasti než je poskytnutie členského vkladu alebo úhrady členských príspevkov. Na právne úkony, ktorými sa spoločenstvo zaviaže podieľať sa na strate inej osoby, hradiť či zabezpečovať