www.NSOZ.sk
(zdroj)


6273 (2)   K právnym úkonom, ktorými spoločenstvo zabezpečuje dlh inej osoby, alebo tento dlh preberá, sa neprihliada; to neplatí ak ide o dlh pôvodného vlastníka domu súvisiaci s jeho správou či výstavbou.
6276 (3)   Ak vlastníkom bytov a nebytových priestorov vznikli práva zo zodpovednosti za vady týkajúce sa spoločných častí domu, je spoločenstvo oprávnené zastupovať vlastníkov pri uplatňovaní týchto práv.
6279
§ 114
6281
6282
má názor:  

6283 (1)  Spoločenstvo nemôže podnikať, ani sa priamo či nepriamo zúčastňovať na podnikaní iných osôb, alebo byť ich spoločníkom alebo členom, s výnimkami ustanovenými v odseku 2.
6285 (2)  Spoločenstvo sa môže združovať s iným spoločenstvom k spolupráci pri napĺňaní svojho účelu alebo sa môže stať členom právnickej osoby združujúcej spoločenstvá vlastníkov, samotných vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo inak pôsobiacej v oblasti bývania. V takom prípade sa spoločenstvo nemôže zaviazať k inej majetkovej účasti než je poskytnutie členského vkladu alebo úhrady členských príspevkov. Na právne úkony, ktorými sa spoločenstvo zaviaže podieľať sa na strate inej osoby, hradiť či zabezpečovať jej dlhy sa neprihliada.