www.NSOZ.sk
(zdroj)


6287 samotných vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo inak pôsobiacej v oblasti bývania. V takom prípade sa spoločenstvo nemôže zaviazať k inej majetkovej účasti než je poskytnutie členského vkladu alebo úhrady členských príspevkov. Na právne úkony, ktorými sa spoločenstvo zaviaže podieľať sa na strate inej osoby, hradiť či zabezpečovať jej dlhy sa neprihliada.
6292
6293
§ 115
Správca
6295
6296
má názor:  

(1)  Spoločenstvo môže na zabezpečenie správy domu uzavrieť zmluvu o výkone správy so správcom zapísaným v zozname správcov podľa osobitného predpisu.
6298 (2)  Zmluvu o výkone správy musí schváliť nadpolovičná väčšina hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, inak je neplatná.
6300
§ 116
Dočasný správca
6302 (1)   V prípade, ak je výkon správy domu ohrozený najmä preto, že štatutárne orgány spoločenstva nie sú viac ako tri mesiace obsadené a správu domu nevykonáva ani správca podľa § 115, môže súd na návrh ktoréhokoľvek vlastníka bytu alebo nebytového priestoru ustanoviť spoločenstvu dočasného správcu zapísaného v zozname správcom podľa