www.NSOZ.sk
(zdroj)


6346
6347
O  právnických  osobách
6349
6350
6351 iný trestný čin spáchaný úmyselne, ak sa naň nehľadí, akoby nebol odsúdený. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
6353
§ 119
Pri výkone svojej pôsobnosti sú členovia štatutárnych orgánov spoločenstva povinní najmä:
6355
má názor:  

a)   oznámiť vznik spoločenstva do verejného zoznamu podľa ust. 107 ods. 2 ,
6356b)   hospodáriť s majetkom spoločenstva s odbornou starostlivosťou v súlade s právnymi predpismi, stanovami a rozhodnutiami spoločenstva,
6358c)   vykonávať práva k majetku spoločenstva len v záujme všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome,
6360d)   sledovať úhrady za plnenia a úhrady príspevkov do fondu prevádzky údržby a opráv a služieb od členov spoločenstva a vymáhať vzniknuté nedoplatky,
6362e)   umožniť každému členovi spoločenstva na požiadanie nahliadnuť do dokladov týkajúcich sa správy domu alebo čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv,
6364f)   vypracúvať ročný plán opráv, ktorý zohľadní najmä opotrebenie materiálu a stav