www.NSOZ.sk
(zdroj)


6368 na uspokojenie pohľadávok podľa § 100 a § 101, ak je schválený nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome,
6370h)   priebežne zverejňovať na mieste v dome obvyklom v spoločných častiach domu alebo na webovom sídle spoločenstva, ak ho má zriadené, postup pri obstarávaní tovarov a služieb, v rámci zabezpečovania prevádzky, údržby, opravy, rekonštrukcie a modernizácie a pri všetkých iných činnostiach spojených so správou domu, vrátane jednotlivých cenových ponúk,
6375i)   zabezpečovať všetky ďalšie činnosti potrebné na riadny výkon správy domu v súlade so stanovami, rozhodnutiami spoločenstva, týmto zákonom a osobitnými predpismi.
6377
má názor:  

§ 120
Rada
6379 (1)  Rada je dozorný orgán spoločenstva, ktorý môže zriadiť spoločenstvo pri svojom založení alebo kedykoľvek počas svojej existencie. Do pôsobnosti rady patrí najmä:
6382
6383
6384a)   zvolanie zhromaždenia najmenej raz za rok, ak ho nezvolá štatutárny orgán spoločenstva,
6386b)   kontrola hospodárenia spoločenstva vrátane vedenia účtovníctva a iných dokladov