www.NSOZ.sk
(zdroj)


6375i)   zabezpečovať všetky ďalšie činnosti potrebné na riadny výkon správy domu v súlade so stanovami, rozhodnutiami spoločenstva, týmto zákonom a osobitnými predpismi.
6377
§ 120
Rada
6379 (1)  Rada je dozorný orgán spoločenstva, ktorý môže zriadiť spoločenstvo pri svojom založení alebo kedykoľvek počas svojej existencie. Do pôsobnosti rady patrí najmä:
6382
6383
6384
má názor:  

a)   zvolanie zhromaždenia najmenej raz za rok, ak ho nezvolá štatutárny orgán spoločenstva,
6386b)   kontrola hospodárenia spoločenstva vrátane vedenia účtovníctva a iných dokladov spoločenstva týkajúcich sa správy domu a pozemku,
6388c)   kontrola existujúcich zmluvných vzťahov spoločenstva s tretími osobami a poskytnutie stanoviska k uzavretiu nových zmluvných vzťahov so štatutárnym orgánom,
6390d)   návrh na voľbu a odvolanie členov štatutárnych orgánov spoločenstva,
6391e)   kontrola činnosti štatutárneho orgánu spoločenstva a návrhy opatrení na nápravu nedostatkov,
6393f)   vznášanie pripomienok a návrhov k všetkým otázkam, ktoré patria do pôsobnosti