www.NSOZ.sk
(zdroj)


6379 (1)  Rada je dozorný orgán spoločenstva, ktorý môže zriadiť spoločenstvo pri svojom založení alebo kedykoľvek počas svojej existencie. Do pôsobnosti rady patrí najmä:
6382
6383
6384a)   zvolanie zhromaždenia najmenej raz za rok, ak ho nezvolá štatutárny orgán spoločenstva,
6386b)   kontrola hospodárenia spoločenstva vrátane vedenia účtovníctva a iných dokladov spoločenstva týkajúcich sa správy domu a pozemku,
6388
má názor:  

c)   kontrola existujúcich zmluvných vzťahov spoločenstva s tretími osobami a poskytnutie stanoviska k uzavretiu nových zmluvných vzťahov so štatutárnym orgánom,
6390d)   návrh na voľbu a odvolanie členov štatutárnych orgánov spoločenstva,
6391e)   kontrola činnosti štatutárneho orgánu spoločenstva a návrhy opatrení na nápravu nedostatkov,
6393f)   vznášanie pripomienok a návrhov k všetkým otázkam, ktoré patria do pôsobnosti zhromaždenia.
6395 (2)  Rada má najmenej troch členov. Členom rady môže byť len vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome. Členom rady nemôže byť člen štatutárneho orgánu spoločenstva. Ak počet členov rady klesne pod tri, môže ktorýkoľvek z členov vykonávať pôsobnosti rady