www.NSOZ.sk
(zdroj)


6386b)   kontrola hospodárenia spoločenstva vrátane vedenia účtovníctva a iných dokladov spoločenstva týkajúcich sa správy domu a pozemku,
6388c)   kontrola existujúcich zmluvných vzťahov spoločenstva s tretími osobami a poskytnutie stanoviska k uzavretiu nových zmluvných vzťahov so štatutárnym orgánom,
6390d)   návrh na voľbu a odvolanie členov štatutárnych orgánov spoločenstva,
6391e)   kontrola činnosti štatutárneho orgánu spoločenstva a návrhy opatrení na nápravu nedostatkov,
6393f)   vznášanie pripomienok a návrhov k všetkým otázkam, ktoré patria do pôsobnosti zhromaždenia.
6395
má názor:  

(2)  Rada má najmenej troch členov. Členom rady môže byť len vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome. Členom rady nemôže byť člen štatutárneho orgánu spoločenstva. Ak počet členov rady klesne pod tri, môže ktorýkoľvek z členov vykonávať pôsobnosti rady podľa odseku 1 a stanov.
6399 (3)  Každý člen rady je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločenstva za účelom kontroly, či spoločenstvo vykonáva činnosť v súlade s týmto zákonom, stanovami a prijatými uzneseniami spoločenstva.
6402 (4)  Ďalšiu pôsobnosť rady a jej členov v rámci zákonom stanoveného účelu rady môžu určiť stanovy.
6404 Zhromaždenie