www.NSOZ.sk
(zdroj)


631 a osoba, ktorá prevzala povinnosť splatiť vklad do majetku právnickej osoby tento ešte nesplatila, je štatutárny orgán právnickej osoby povinný veriteľovi poskytnúť informácie potrebné k vymáhaniu jeho práva. Rovnaké platí pre prípad úpadku právnickej osoby v prospech správcu.
635
636
§ 67
638
Dispozitívna povaha pravidiel o právnických osobách
640
má názor:  

(1) Zakladateľ právnickej osoby alebo orgán oprávnený meniť zakladateľskú listinu alebo stanovy môže usporiadať práva a povinnosti medzi členmi právnickej osoby, ich práva a povinnosti k právnickej osobe a upraviť pravidlá správy a riadení právnickej osoby aj inak, ako to ustanovuje zákon, ibaže:
644a)   zákon odchylnú úpravu výslovne zakazuje,
646
647
648b)   odchylná úprava sa týka existencie, trvania a konania ako právnickej osoby, najmä jej vzniku a zániku, jej vystupovania navonok a zodpovednosť za následky jej konania,