www.NSOZ.sk
(zdroj)


6405
§ 121
Zhromaždenie tvoria všetci vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome.
6407
§ 122
(1)  Zhromaždenie zvoláva štatutárny orgán spoločenstva, najmenej raz za rok, alebo keď o to požiada rada, ak je zriadená alebo vlastníci bytov a nebytových priestorov, ktorí majú aspoň štvrtinu hlasov všetkých vlastníkov, najmenej však dvoch z nich. V takom prípade štatutárny orgán zvolá zhromaždenie v čase uvedenom v žiadosti, najneskôr však do 1 mesiaca od jej doručenia.
6413
6414
má názor:  

6415
6416 (2)  Oznámenie o zhromaždení vlastníkov spolu s programom (pozvánka) musí byť v písomnej forme doručené každému vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru v dome minimálne päť pracovných dní pred dňom jeho konania.
6419 (3)  Ak štatutárny orgán zhromaždenie nezvolá tak, aby boli splnené podmienky podľa odsekov 1 a 2, zvolá ho rada alebo sami vlastníci bytov a nebytových priestorov bezodkladne po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 1.
6422 (4)  Ak k pozvánke nie sú pripojené aj materiály, ktoré majú byť predmetom rokovania zhromaždenia, je zvolávateľ povinný každému vlastníkovi umožniť sa s nimi včas