www.NSOZ.sk
(zdroj)


6418 päť pracovných dní pred dňom jeho konania.
6419 (3)  Ak štatutárny orgán zhromaždenie nezvolá tak, aby boli splnené podmienky podľa odsekov 1 a 2, zvolá ho rada alebo sami vlastníci bytov a nebytových priestorov bezodkladne po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 1.
6422 (4)  Ak k pozvánke nie sú pripojené aj materiály, ktoré majú byť predmetom rokovania zhromaždenia, je zvolávateľ povinný každému vlastníkovi umožniť sa s nimi včas oboznámiť.
6425
§ 123
Do pôsobnosti zhromaždenia patrí:
6427
má názor:  

a)   zmena stanov,
6428b)   zmena vyhlásenia o rozdelení práva k domu a pozemku na vlastníctvo bytov a nebytových priestorov,
6430c)   voľba a odvolávanie členov volených orgánov a rozhodovanie o výšky ich odmeny,
6431d)   schválenie účtovnej závierky, vyporiadanie výsledku hospodárenia a správy o hospodárení spoločenstva a správe domu ako aj celkovú výšku príspevkov na ďalšie obdobie a rozhodnutie o vyúčtovaní alebo vyporiadaní nevyčerpaných príspevkov,
6434e)   schválenie druhu služieb a výšky záloh na ich úhradu, ako aj spôsob rozúčtovania cien služieb na byty a nebytové priestory,
6436f)   rozhodovanie o: