www.NSOZ.sk
(zdroj)


6427a)   zmena stanov,
6428b)   zmena vyhlásenia o rozdelení práva k domu a pozemku na vlastníctvo bytov a nebytových priestorov,
6430c)   voľba a odvolávanie členov volených orgánov a rozhodovanie o výšky ich odmeny,
6431d)   schválenie účtovnej závierky, vyporiadanie výsledku hospodárenia a správy o hospodárení spoločenstva a správe domu ako aj celkovú výšku príspevkov na ďalšie obdobie a rozhodnutie o vyúčtovaní alebo vyporiadaní nevyčerpaných príspevkov,
6434e)   schválenie druhu služieb a výšky záloh na ich úhradu, ako aj spôsob rozúčtovania cien služieb na byty a nebytové priestory,
6436
má názor:  

f)   rozhodovanie o:
6437fa) použití prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv,
6438fb) členstve spoločenstva v právnickej osobe pôsobiacej v oblasti bývania,
6439fc) zmene účelu užívania spoločnej časti domu, bytu alebo nebytového priestoru,
6440fd) zmene podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru,
6441fe) úplnom alebo čiastočnom zlúčení alebo rozdelení bytov alebo nebytových priestorov,
6443ff) zmene v určení spoločných častí domu slúžiacich k výlučnému užívania vlastníka bytu alebo nebytového priestoru,
6445fg) zmene spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach domu,