www.NSOZ.sk
(zdroj)


6451fi) zrušení spoločenstva,
6452g)   udeľovanie predchádzajúceho súhlasu k:
6453ga) nadobudnutiu, scudzeniu alebo zaťaženiu nehnuteľností alebo inému nakladaniu s nimi,
6455gb) nadobudnutiu, scudzeniu, zaťaženiu hnuteľných vecí, ktorých hodnota prevyšuje sumu stanovenú vykonávacím právnym predpisom, alebo k inému nakladaniu s nimi; to neplatí, stanovy určujú inak,
6458gc) uzavretiu zmluvy o úvere spoločenstva, jej zmenám a o zabezpečení pohľadávok vyplývajúcich z poskytnutého úveru,
6460
má názor:  

gd) vstavbe a nadstavbe bytov alebo nebytových priestorov,
6461ge) prenájmu spoločných častí domu,
6462h)   určenie osoby správcu, ktorý má zabezpečovať niektoré činnosti správy domu a pozemku ako aj o schválení zmluvy o výkone správy s ním a jej zmien,
6464i)   na podanie návrhu na vykonanie dobrovoľnej dražby bytu a nebytového priestoru v dome,
6466j)   rozhoduje o ďalších skutočnostiach, ktoré si zhromaždenie vyhradí alebo o ktorých podľa tohto zákona nerozhoduje iný orgán spoločenstva.
6468
§ 124
Rozhodovanie zhromaždenia