www.NSOZ.sk
(zdroj)


6459 vyplývajúcich z poskytnutého úveru,
6460gd) vstavbe a nadstavbe bytov alebo nebytových priestorov,
6461ge) prenájmu spoločných častí domu,
6462h)   určenie osoby správcu, ktorý má zabezpečovať niektoré činnosti správy domu a pozemku ako aj o schválení zmluvy o výkone správy s ním a jej zmien,
6464i)   na podanie návrhu na vykonanie dobrovoľnej dražby bytu a nebytového priestoru v dome,
6466j)   rozhoduje o ďalších skutočnostiach, ktoré si zhromaždenie vyhradí alebo o ktorých podľa tohto zákona nerozhoduje iný orgán spoločenstva.
6468
má názor:  

§ 124
Rozhodovanie zhromaždenia
6470 (1)  Za každý byt a nebytový priestor v dome má vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome jeden hlas pripadajúci na byt alebo nebytový priestor v dome. Ak je byt alebo nebytový priestor v dome vo vlastníctve viacerých osôb, môže uplatniť svoje hlasovacie právo ktorýkoľvek zo spoluvlastníkov zúčastnených na hlasovaní. V prípade, ak medzi nimi pri hlasovaní nastane nezhoda prejavu vôle, na takýto hlas sa neprihliada, to neplatí, ak hlasovacie právo uplatní väčšinový spoluvlastník bytu alebo nebytového priestoru.
6476 Ustanovenie tohto odseku sa použije aj vtedy, ak sa hlasuje mimo zhromaždenia.
6477 (2)  Zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní vlastníci, ktorí majú nadpolovičnú