www.NSOZ.sk
(zdroj)


6483
6484 vyčlenení niektorej spoločnej častí domu zo spoločného vlastníctva
6486
6487
6488 a následnou dispozíciou s ňou alebo s rozdelením alebo prevodom vlastníctva k pozemku alebo jeho časti.
6490 (4)  Súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých vlastníkov sa vyžaduje vtedy, keď sa rozhoduje o:
6492
má názor:  

a)   zmluve o úvere a o každom dodatku k nej ako aj o zmluve o zabezpečení úveru a o každom dodatku k nej,
6494b)   zmluve o nájme a kúpe veci, ktorú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome užívajú s právom jej kúpy po uplynutí dojednaného času užívania a o každom dodatku k nej,
6497c)   o zmluve o vstavbe alebo nadstavbe a o každom dodatku k nim, o zmene účelu užívania spoločných častí domu,
6499d)   ak sa mení všetkým vlastníkom bytov a nebytových priestorov výška spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach domu podľa alebo ak sa mení pomer výšky príspevkov na správu domu a pozemku inak než v dôsledku zmeny podielov na spoločných častiach