www.NSOZ.sk
(zdroj)


643 ako to ustanovuje zákon, ibaže:
644a)   zákon odchylnú úpravu výslovne zakazuje,
646
647
648b)   odchylná úprava sa týka existencie, trvania a konania ako právnickej osoby, najmä jej vzniku a zániku, jej vystupovania navonok a zodpovednosť za následky jej konania,
650c)   odchýlna úprava spôsobuje zásah do neprevoditeľných právomocí zákonom ustanovených orgánov,
652
má názor:  

d)   odchýlna úprava zasahuje do práv a povinností veriteľov, zamestnancov alebo neprimerane obmedzuje práva osôb, ktoré majú menšinovú účasť na právnickej osobe a to bez ich súhlasu alebo ,
655e)   odchylná úprava obmedzuje výkon dohľadu nad výkonom činnosti právnickej osoby a iných povinností voči orgánom verejnej správy.
657 (2) Na úkony v rozpore s odsekom 1 sa neprihliada, ibaže zákon ustanoví inak.
658
659
Založenie, zriadenie a vznik právnickej osoby
§ 68