www.NSOZ.sk
(zdroj)


6516
§ 125
(1)   Zhromaždenie vlastníkov vedie ako predsedajúci člen orgánu, ktorý ho zvolal alebo poverený vlastník bytu a nebytového priestoru. Priebeh zhromaždenia a všetky prijaté
6520
6521
6522 rozhodnutia musia byť uvedené v písomnej zápisnici zo zhromaždenia, ktorú je povinný vyhotoviť štatutárny orgán spoločenstva najneskôr do 5 pracovných dní od termínu konania zhromaždenia, ak stanovy alebo rozhodnutie zhromaždenia neurčujú inak.
6525
má názor:  

Zápisnica musí byť podpísaná predsedajúcim a členom rady, ak je v dome zriadená, alebo jedným vlastníkom bytu alebo nebytového priestoru prítomným na zhromaždení, ak stanovy alebo rozhodnutie zhromaždenia neurčia inak. Vzor zápisnice zo zhromaždenia upraví vykonávací predpis.
6529 (2)   Spoločenstvo vedie zoznam všetkých prijatých uznesení, zápisníc o zhromaždeniach a súdnych sporoch týkajúcich sa správy domu a pozemku, pričom je povinné svojmu členovi kedykoľvek umožniť nahliadnuť do tohto zoznamu. Za vedenie, pravidelnú aktualizáciu a správnosť tohto zoznamu je zodpovedný štatutárny orgán spoločenstva.
6533 Tento zoznam môže byť prístupný na mieste v dome obvyklom ako aj na webovom sídle spoločenstva, ak ho má zriadené.