www.NSOZ.sk
(zdroj)


6530 a súdnych sporoch týkajúcich sa správy domu a pozemku, pričom je povinné svojmu členovi kedykoľvek umožniť nahliadnuť do tohto zoznamu. Za vedenie, pravidelnú aktualizáciu a správnosť tohto zoznamu je zodpovedný štatutárny orgán spoločenstva.
6533 Tento zoznam môže byť prístupný na mieste v dome obvyklom ako aj na webovom sídle spoločenstva, ak ho má zriadené.
6535 (3)   Výsledok hlasovania zhromaždenia oznamuje a zápisnicu zo zhromaždenia zverejňuje ten, kto ho zvolal, a to do piatich pracovných dní od konania zhromaždenia spôsobom v dome obvyklým. Ak sa tak nestane, môže výsledok hlasovania oznámiť aj štvrtina členov spoločenstva, ktorá bola prítomná na rokovaní zhromaždenia.
6539
má názor:  

Hlasovanie mimo zhromaždenia
6540
§ 126
(1)  Ak nie je zvolané zhromaždenie uznášaniaschopné, alebo ak o to požiadajú vlastníci disponujúci aspoň štvrtinou hlasov všetkých vlastníkov v dome, môže štatutárny orgán spoločenstva vyhlásiť písomné hlasovanie do jedného mesiaca odo dňa, na ktorý bolo zhromaždenie zvolané, alebo odo dňa doručenia písomnej žiadosti vlastníkov o jeho vyhlásenie.
6546 (2)  V prípade, ak štatutárny orgán spoločenstva nevyhlási v lehote podľa ods. 1 písomné hlasovanie, vyhlási ho rada, ak je v dome zriadená alebo vlastníci prostredníctvom svojho zástupcu bezodkladne po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 1.