www.NSOZ.sk
(zdroj)


6540
§ 126
(1)  Ak nie je zvolané zhromaždenie uznášaniaschopné, alebo ak o to požiadajú vlastníci disponujúci aspoň štvrtinou hlasov všetkých vlastníkov v dome, môže štatutárny orgán spoločenstva vyhlásiť písomné hlasovanie do jedného mesiaca odo dňa, na ktorý bolo zhromaždenie zvolané, alebo odo dňa doručenia písomnej žiadosti vlastníkov o jeho vyhlásenie.
6546 (2)  V prípade, ak štatutárny orgán spoločenstva nevyhlási v lehote podľa ods. 1 písomné hlasovanie, vyhlási ho rada, ak je v dome zriadená alebo vlastníci prostredníctvom svojho zástupcu bezodkladne po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 1.
6549
má názor:  

§ 127
Pred písomným hlasovaním musia byť vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome aspoň päť pracovných dní vopred informovaní spôsobom v dome obvyklým o návrhoch uznesení k
6553
6554
6555 otázkam, o ktorých sa bude hlasovať, o termíne a mieste hlasovania, prípadne dokedy je potrebné sa k predmetu hlasovania vyjadriť. Oznámenie o písomnom hlasovaní obsahuje obvykle aj podklady potrebné pre jeho posúdenie jeho predmetu alebo údaj, kde sú tieto informácie zverejnené. Ak stanovy neurčia inak, je lehota dokedy musia vlastníci hlasovať do