www.NSOZ.sk
(zdroj)


6546 (2)  V prípade, ak štatutárny orgán spoločenstva nevyhlási v lehote podľa ods. 1 písomné hlasovanie, vyhlási ho rada, ak je v dome zriadená alebo vlastníci prostredníctvom svojho zástupcu bezodkladne po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 1.
6549
§ 127
Pred písomným hlasovaním musia byť vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome aspoň päť pracovných dní vopred informovaní spôsobom v dome obvyklým o návrhoch uznesení k
6553
6554
6555
má názor:  

otázkam, o ktorých sa bude hlasovať, o termíne a mieste hlasovania, prípadne dokedy je potrebné sa k predmetu hlasovania vyjadriť. Oznámenie o písomnom hlasovaní obsahuje obvykle aj podklady potrebné pre jeho posúdenie jeho predmetu alebo údaj, kde sú tieto informácie zverejnené. Ak stanovy neurčia inak, je lehota dokedy musia vlastníci hlasovať do 15 dní od vyhlásenia písomného hlasovania.
6560
§ 128
(1)
6562
6563 Na platnosť písomného hlasovania sa vyžaduje jednoznačné vyjadrenie vlastníka bytu alebo nebytového priestoru na listine obsahujúcej úplné znenie návrhu rozhodnutia, na