www.NSOZ.sk
(zdroj)


6551 päť pracovných dní vopred informovaní spôsobom v dome obvyklým o návrhoch uznesení k
6553
6554
6555 otázkam, o ktorých sa bude hlasovať, o termíne a mieste hlasovania, prípadne dokedy je potrebné sa k predmetu hlasovania vyjadriť. Oznámenie o písomnom hlasovaní obsahuje obvykle aj podklady potrebné pre jeho posúdenie jeho predmetu alebo údaj, kde sú tieto informácie zverejnené. Ak stanovy neurčia inak, je lehota dokedy musia vlastníci hlasovať do 15 dní od vyhlásenia písomného hlasovania.
6560
má názor:  

§ 128
(1)
6562
6563 Na platnosť písomného hlasovania sa vyžaduje jednoznačné vyjadrenie vlastníka bytu alebo nebytového priestoru na listine obsahujúcej úplné znenie návrhu rozhodnutia, na ktorom musí byť uvedený aj deň, mesiac a rok konania hlasovania, meno a priezvisko vlastníka bytu alebo nebytového priestoru s jeho vlastnoručným podpisom, ak vlastník nie je zastúpený splnomocnencom.
6568
6569 (2)