www.NSOZ.sk
(zdroj)


6562
6563 Na platnosť písomného hlasovania sa vyžaduje jednoznačné vyjadrenie vlastníka bytu alebo nebytového priestoru na listine obsahujúcej úplné znenie návrhu rozhodnutia, na ktorom musí byť uvedený aj deň, mesiac a rok konania hlasovania, meno a priezvisko vlastníka bytu alebo nebytového priestoru s jeho vlastnoručným podpisom, ak vlastník nie je zastúpený splnomocnencom.
6568
6569 (2)
6570
6571
má názor:  

Stanovy môžu určiť, kedy je potrebné úradné alebo iné osvedčenie podpisov pri písomnom hlasovaní. Ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome nevyznačí svoj názor na hlasovacej listine, je hlas neplatný.
6574
§ 129
6576 (1)
6577
6578 Na prijatie rozhodnutia v písomnom hlasovaní sa vyžaduje vždy súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak tento zákon alebo stanovy nevyžadujú na prijatie rozhodnutia vyšší počet hlasov. V prípade