www.NSOZ.sk
(zdroj)


6565 ktorom musí byť uvedený aj deň, mesiac a rok konania hlasovania, meno a priezvisko vlastníka bytu alebo nebytového priestoru s jeho vlastnoručným podpisom, ak vlastník nie je zastúpený splnomocnencom.
6568
6569 (2)
6570
6571 Stanovy môžu určiť, kedy je potrebné úradné alebo iné osvedčenie podpisov pri písomnom hlasovaní. Ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome nevyznačí svoj názor na hlasovacej listine, je hlas neplatný.
6574
má názor:  

§ 129
6576 (1)
6577
6578 Na prijatie rozhodnutia v písomnom hlasovaní sa vyžaduje vždy súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak tento zákon alebo stanovy nevyžadujú na prijatie rozhodnutia vyšší počet hlasov. V prípade neúspešného písomného hlasovania z dôvodu nedostatočnej účasti na hlasovaní, musí byť predmet hlasovania prerokovaný na zhromaždení vlastníkov. Ustanovenie § 131
6583ods. 3 tým nie je dotknuté.