www.NSOZ.sk
(zdroj)


6567 nie je zastúpený splnomocnencom.
6568
6569 (2)
6570
6571 Stanovy môžu určiť, kedy je potrebné úradné alebo iné osvedčenie podpisov pri písomnom hlasovaní. Ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome nevyznačí svoj názor na hlasovacej listine, je hlas neplatný.
6574
§ 129
6576
má názor:  

(1)
6577
6578 Na prijatie rozhodnutia v písomnom hlasovaní sa vyžaduje vždy súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak tento zákon alebo stanovy nevyžadujú na prijatie rozhodnutia vyšší počet hlasov. V prípade neúspešného písomného hlasovania z dôvodu nedostatočnej účasti na hlasovaní, musí byť predmet hlasovania prerokovaný na zhromaždení vlastníkov. Ustanovenie § 131
6583ods. 3 tým nie je dotknuté.
6584
6585 (2)