www.NSOZ.sk
(zdroj)


6576 (1)
6577
6578 Na prijatie rozhodnutia v písomnom hlasovaní sa vyžaduje vždy súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak tento zákon alebo stanovy nevyžadujú na prijatie rozhodnutia vyšší počet hlasov. V prípade neúspešného písomného hlasovania z dôvodu nedostatočnej účasti na hlasovaní, musí byť predmet hlasovania prerokovaný na zhromaždení vlastníkov. Ustanovenie § 131
6583ods. 3 tým nie je dotknuté.
6584
6585
má názor:  

(2)
6586
6587 Výsledok písomného hlasovania zhromaždenia je povinný oznámiť ten, kto ho vyhlásil a to do piatich pracovných dní od skončenia písomného hlasovania spôsobom v dome obvyklým. Ak bolo v písomnom hlasovaní prijaté uznesenie, oznámi sa aj celý jeho obsah v zápisnici o písomnom hlasovaní. Ak sa výsledok písomného hlasovania v stanovenej lehote neoznámi, môže ho oznámiť aj ten, kto ho navrhol a to na náklady spoločenstva.
6593
6594 (3)