www.NSOZ.sk
(zdroj)


6586
6587 Výsledok písomného hlasovania zhromaždenia je povinný oznámiť ten, kto ho vyhlásil a to do piatich pracovných dní od skončenia písomného hlasovania spôsobom v dome obvyklým. Ak bolo v písomnom hlasovaní prijaté uznesenie, oznámi sa aj celý jeho obsah v zápisnici o písomnom hlasovaní. Ak sa výsledok písomného hlasovania v stanovenej lehote neoznámi, môže ho oznámiť aj ten, kto ho navrhol a to na náklady spoločenstva.
6593
6594 (3)
6595
má názor:  

6596 Ustanovenia § 125 ods. 2 a 3 sa primerane vzťahuje aj na vedenie a sprístupňovanie výsledkov a zápisnice o hlasovaní vlastníkov bytov a nebytových priestorov mimo zhromaždenia.
6599
6600
6601
6602
§ 130
Splnomocnenie na hlasovanie
6604 (1)  Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome môže písomne splnomocniť inú osobu,