www.NSOZ.sk
(zdroj)


6595
6596 Ustanovenia § 125 ods. 2 a 3 sa primerane vzťahuje aj na vedenie a sprístupňovanie výsledkov a zápisnice o hlasovaní vlastníkov bytov a nebytových priestorov mimo zhromaždenia.
6599
6600
6601
6602
§ 130
Splnomocnenie na hlasovanie
6604
má názor:  

(1)  Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome môže písomne splnomocniť inú osobu, aby ho pri hlasovaní zastupovala; podpis splnomocniteľa musí byť úradne osvedčený.
6606 Splnomocnená osoba sa originálom splnomocnenia preukazuje na začiatku zhromaždenia členovi štatutárneho orgánu alebo rady spoločenstva, prípadne inému poverenému vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru v dome.
6609 (2)  Kópia splnomocnenia sa pripojí k zápisnici zo zhromaždenia alebo hlasovacej listine v prípade písomného hlasovania.
6611 (3)  Kandidáti na volené funkcie v spoločenstve nemôžu byť splnomocnení iným vlastníkom bytu alebo nebytového priestoru v dome, ak ide o hlasovanie o ich voľbe.
6613
§ 131