www.NSOZ.sk
(zdroj)


6602
§ 130
Splnomocnenie na hlasovanie
6604 (1)  Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome môže písomne splnomocniť inú osobu, aby ho pri hlasovaní zastupovala; podpis splnomocniteľa musí byť úradne osvedčený.
6606 Splnomocnená osoba sa originálom splnomocnenia preukazuje na začiatku zhromaždenia členovi štatutárneho orgánu alebo rady spoločenstva, prípadne inému poverenému vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru v dome.
6609 (2)  Kópia splnomocnenia sa pripojí k zápisnici zo zhromaždenia alebo hlasovacej listine v prípade písomného hlasovania.
6611
má názor:  

(3)  Kandidáti na volené funkcie v spoločenstve nemôžu byť splnomocnení iným vlastníkom bytu alebo nebytového priestoru v dome, ak ide o hlasovanie o ich voľbe.
6613
§ 131
Súdny prieskum
6615 (1)  Prehlasovaný vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome má právo obrátiť na súd, aby preskúmal prijaté rozhodnutie spoločenstva. Prehlasovaný vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome sa môže zároveň na príslušnom súde domáhať dočasného pozastavenia účinnosti prijatého rozhodnutia. Súd vyhlási napadnuté rozhodnutie za neplatné, ak je v rozpore so zákonom alebo stanovami. Inak môže napadnuté rozhodnutie zrušiť, ak je na to dôležitý dôvod. Prihliadne pritom na záujmy dotknutého vlastníka, na