www.NSOZ.sk
(zdroj)


6606 Splnomocnená osoba sa originálom splnomocnenia preukazuje na začiatku zhromaždenia členovi štatutárneho orgánu alebo rady spoločenstva, prípadne inému poverenému vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru v dome.
6609 (2)  Kópia splnomocnenia sa pripojí k zápisnici zo zhromaždenia alebo hlasovacej listine v prípade písomného hlasovania.
6611 (3)  Kandidáti na volené funkcie v spoločenstve nemôžu byť splnomocnení iným vlastníkom bytu alebo nebytového priestoru v dome, ak ide o hlasovanie o ich voľbe.
6613
§ 131
Súdny prieskum
6615
má názor:  

(1)  Prehlasovaný vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome má právo obrátiť na súd, aby preskúmal prijaté rozhodnutie spoločenstva. Prehlasovaný vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome sa môže zároveň na príslušnom súde domáhať dočasného pozastavenia účinnosti prijatého rozhodnutia. Súd vyhlási napadnuté rozhodnutie za neplatné, ak je v rozpore so zákonom alebo stanovami. Inak môže napadnuté rozhodnutie zrušiť, ak je na to dôležitý dôvod. Prihliadne pritom na záujmy dotknutého vlastníka, na povahu napadnutého rozhodnutia ako aj na záujem spoločenstva vlastníkov.
6622 (2)  Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa nedosiahne uznášaniaschopnosť potrebná na prijatie rozhodnutia, rozhodne vo veci na návrh ktoréhokoľvek vlastníka bytu a nebytového priestoru v dome súd. Prihliadne pritom na záujmy dotknutého vlastníka, na povahu