www.NSOZ.sk
(zdroj)


6620 zrušiť, ak je na to dôležitý dôvod. Prihliadne pritom na záujmy dotknutého vlastníka, na povahu napadnutého rozhodnutia ako aj na záujem spoločenstva vlastníkov.
6622 (2)  Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa nedosiahne uznášaniaschopnosť potrebná na prijatie rozhodnutia, rozhodne vo veci na návrh ktoréhokoľvek vlastníka bytu a nebytového priestoru v dome súd. Prihliadne pritom na záujmy dotknutého vlastníka, na povahu prejednávanej záležitosti, ako aj na záujem spoločenstva vlastníkov.
6626 (3)  Ak návrh na súd podľa odsekov 1 a 2 nie je podaný vlastníkom bytu alebo nebytovému priestoru voči spoločenstvu najneskôr do troch mesiacov odo dňa prijatia rozhodnutia alebo odo dňa, kedy malo byť prijaté, jeho právo zaniká.
6629
má názor:  

(4)  V prípade, ak spoločenstvo v dome nevzniklo, právo podľa odsekov 1 a 2 sa uplatní sa návrh na súde voči všetkým ostatným vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome.
6631
6632
6633
6634
Zrušenie a zánik spoločenstva
§ 132
(1)   Spoločenstvo vlastníkov sa zrušuje dňom zániku vlastníckeho práva k všetkým bytom a nebytovým priestorom v dome.
6638 (2)   Spoločenstvo vlastníkov možno zrušiť rozhodnutím vlastníkov bytov a nebytových