www.NSOZ.sk
(zdroj)


6623 rozhodnutia, rozhodne vo veci na návrh ktoréhokoľvek vlastníka bytu a nebytového priestoru v dome súd. Prihliadne pritom na záujmy dotknutého vlastníka, na povahu prejednávanej záležitosti, ako aj na záujem spoločenstva vlastníkov.
6626 (3)  Ak návrh na súd podľa odsekov 1 a 2 nie je podaný vlastníkom bytu alebo nebytovému priestoru voči spoločenstvu najneskôr do troch mesiacov odo dňa prijatia rozhodnutia alebo odo dňa, kedy malo byť prijaté, jeho právo zaniká.
6629 (4)  V prípade, ak spoločenstvo v dome nevzniklo, právo podľa odsekov 1 a 2 sa uplatní sa návrh na súde voči všetkým ostatným vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome.
6631
6632
má názor:  

6633
6634
Zrušenie a zánik spoločenstva
§ 132
(1)   Spoločenstvo vlastníkov sa zrušuje dňom zániku vlastníckeho práva k všetkým bytom a nebytovým priestorom v dome.
6638 (2)   Spoločenstvo vlastníkov možno zrušiť rozhodnutím vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo rozhodnutím súdu, ak počet bytov a nebytových priestorov v dome je menší než päť. V takom prípade sú vlastníci povinní prijať pravidlá pre správu domu a pozemku vrátane výšky príspevkov na správu domu. Ak takéto rozhodnutie nebude