www.NSOZ.sk
(zdroj)


6629 (4)  V prípade, ak spoločenstvo v dome nevzniklo, právo podľa odsekov 1 a 2 sa uplatní sa návrh na súde voči všetkým ostatným vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome.
6631
6632
6633
6634
Zrušenie a zánik spoločenstva
§ 132
(1)   Spoločenstvo vlastníkov sa zrušuje dňom zániku vlastníckeho práva k všetkým bytom a nebytovým priestorom v dome.
6638
má názor:  

(2)   Spoločenstvo vlastníkov možno zrušiť rozhodnutím vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo rozhodnutím súdu, ak počet bytov a nebytových priestorov v dome je menší než päť. V takom prípade sú vlastníci povinní prijať pravidlá pre správu domu a pozemku vrátane výšky príspevkov na správu domu. Ak takéto rozhodnutie nebude vlastníkmi prijaté, môže na návrh ktoréhokoľvek vlastníka určiť tieto pravidlá i výšku príspevkov na správu domu súd.
6644 (3)   Spoločenstvo vlastníkov môže súd zrušiť v prípadoch ustanovených v § 28 ods. 2 a 3 prvej časti tohto zákona. V takom prípade súd v rozhodnutí o zrušení spoločenstva ustanoví správcu domu správcu zo zoznamu správcov podľa osobitného predpisu. V takom sa použijú ustanovenia § 116 tohto dielu zákona.