www.NSOZ.sk
(zdroj)


6647 použijú ustanovenia § 116 tohto dielu zákona.
6648
§ 133
Pri zrušení spoločenstva sa vykonáva likvidácia podľa ust. § 31 až 34 prvej časti tohto zákona s výnimkou ust. § 33 ods. 74. Likvidátor v prípade predĺženia spoločenstva podá návrh na jeho výmaz a aj po zániku spoločenstva trvá naďalej ručenie vlastníkov sa nesplnené záväzky spoločenstva podľa ust. § 84 ods. 2 tohto dielu zákona.
6653
§ 134
Právna úprava konkurzu a reštrukturalizácie podľa osobitného predpisu sa na spoločenstvo vlastníkov nepoužije.
6656
má názor:  

§ 135
6658
6659
6660 Sú  to  ustanovenia  1.  časti  zákona  o  právnických  osobách
6662
6663
6664 Spoločenstvo vlastníkov zaniká ku dňu výmazu z registra spoločenstiev. Návrh na výmaz spoločenstva podá štatutárny orgán spoločenstva, likvidátor alebo ktorýkoľvek vlastník bytu