www.NSOZ.sk
(zdroj)


6651 výmaz a aj po zániku spoločenstva trvá naďalej ručenie vlastníkov sa nesplnené záväzky spoločenstva podľa ust. § 84 ods. 2 tohto dielu zákona.
6653
§ 134
Právna úprava konkurzu a reštrukturalizácie podľa osobitného predpisu sa na spoločenstvo vlastníkov nepoužije.
6656
§ 135
6658
6659
6660
má názor:  

Sú  to  ustanovenia  1.  časti  zákona  o  právnických  osobách
6662
6663
6664 Spoločenstvo vlastníkov zaniká ku dňu výmazu z registra spoločenstiev. Návrh na výmaz spoločenstva podá štatutárny orgán spoločenstva, likvidátor alebo ktorýkoľvek vlastník bytu a nebytového priestoru v dome.
6667
§ 136
(1)  Všetci vlastníci bytov a nebytových priestorov sa môžu písomne dohodnúť na zmene formy ich vlastníctva na podielové spoluvlastníctvo nehnuteľnej veci, ktoré vznikne zápisom do