www.NSOZ.sk
(zdroj)


6658
6659
6660 Sú  to  ustanovenia  1.  časti  zákona  o  právnických  osobách
6662
6663
6664 Spoločenstvo vlastníkov zaniká ku dňu výmazu z registra spoločenstiev. Návrh na výmaz spoločenstva podá štatutárny orgán spoločenstva, likvidátor alebo ktorýkoľvek vlastník bytu a nebytového priestoru v dome.
6667
má názor:  

§ 136
(1)  Všetci vlastníci bytov a nebytových priestorov sa môžu písomne dohodnúť na zmene formy ich vlastníctva na podielové spoluvlastníctvo nehnuteľnej veci, ktoré vznikne zápisom do verejného zoznamu. Predpokladá sa, že veľkosť spoluvlastníckych podielov každého spoluvlastníka sa rovná veľkosti podielu, ktorú mal vlastník bytu a nebytového priestoru na spoločných častiach domu, ak z dohody nevyplýva niečo iné.
6673 (2)  Ak má vlastnícke právo k všetkým bytom a nebytovým priestorov v dome len jeden vlastník, môže vyhlásením zmeniť toto vlastníctvo na vlastnícke právo k nehnuteľnej veci, ktoré vznikne zápisom do verejného zoznamu.
6676 (3)  Ustanovenie odseku 1 platí primerane aj pre dohodu manželov o zmene formy všetkých