www.NSOZ.sk
(zdroj)


6673 (2)  Ak má vlastnícke právo k všetkým bytom a nebytovým priestorov v dome len jeden vlastník, môže vyhlásením zmeniť toto vlastníctvo na vlastnícke právo k nehnuteľnej veci, ktoré vznikne zápisom do verejného zoznamu.
6676 (3)  Ustanovenie odseku 1 platí primerane aj pre dohodu manželov o zmene formy všetkých vlastníctva bytov a nebytových priestorov v dome, ktoré sú predmetom majetkového spoločenstva manželov na vlastníctvo nehnuteľnej veci v majetkovom spoločenstva manželov.
6680 (4)  Ak je byt alebo nebytový priestor zaťažený vecným právom, na platnosť právnych úkonov podľa ods. 1 až 3 sa vyžaduje písomný súhlas osoby oprávnenej z tohto vecného práva.
6682
má názor:  

Piaty pododdiel
Spoločné ustanovenia
§ 137
Zákonné záložné právo
6686 (1)  Na zabezpečenie pohľadávok spoločenstva voči vlastníkom bytom a nebytovým priestorom, ktoré vznikli v dôsledku porušenia povinností vlastníka bytu alebo nebytového priestoru uhradiť záväzky súvisiace so správou domu alebo pozemku, ktorých úhrnná výška prevyšuje sumu stanovenú vykonávacím predpisom, vzniká zo zákona k bytu alebo k nebytovému priestoru v dome záložné právo v prospech spoločenstva; ak spoločenstvo v dome nevzniklo, vzniká zo zákona záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov